TBMT: Cung cấp, lắp đặt mô đun nông nghiệp công nghệ cao Điện mặt trời, ánh sáng LED

Close
Đăng Ký

TBMT: Cung cấp, lắp đặt mô đun nông nghiệp công nghệ cao Điện mặt trời, ánh sáng LED

Tp Lào Cai ngày  28  tháng 12  năm 2018

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Chủ đầu tư là Tổng công ty CP Linh Dương, chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu : “CUNG CẤP, LẮP ĐẶT MÔ ĐUN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ĐIỆN MẶT TRỜI, ÁNH SÁNG LED” (QĐ phê duyệt KHLC nhà Thầu 4151/QĐ-ĐHQGHN) cho Dự án Sản xuất thử nghiệm (DA SXTN) “Xây dựng và ứng dụng Mô đun Nông nghiệp Công nghệ cao – Điện mặt trời phục vụ phát triển nông nghiệp sạch và du lịch sinh thái tại tỉnh Lào cai - Tây Bắc ” Mã số: KHCN-TBDA03/13-18 thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2013-2018: “ Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”.

- Địa điểm triển khai DA: Khu đồi trà Linh Sơn, Phường Bắc cường và Khu nhà máy “Tâm Trà” Bắc Duyên Hải Tp.Lào Cai, tỉnh Lào Cai theo hình thức “Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ” sử dụng nguồn vốn NSNN của Chương trình Tây Bắc và nguồn kinh phí đối ứng của Tổng công ty CP Linh Dương.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Tổng công ty CP Linh Dương, 204 đường An Dương Vương, Phường Kim Tân, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 02146501666; E-mail: tamtra358@gmail.com và trên website: linhduong.com.vn để mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 2.000.000đ (Bằng chữ: hai triệu đồng chẵn) tại Tổng công ty CP Linh Dương.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 13:00 giờ, ngày 05 Tháng 01 năm 2019 đến trước 13:00 giờ, ngày 15 Tháng 01 năm 2019 (trong giờ làm việc hành chính). Gói thầu trị giá 3.927.000.000 (Ba tỷ chín trăm hai mươi bẩy triệu đồng chẵn).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo đảm dự thầu là 1,5% gói thầu trị giá 58.000.000 VNĐ ( Năm mươi tám triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm: Tiền mặt, hoặc chứng thư bảo đảm của ngân hàng và phải được chuyển đến Tổng công ty CP Linh Dương: số 204 đường An Dương Vương, Phường Kim Tân, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 02143844509 chậm nhất là trước 13:00 giờ (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 01  năm 2019.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14:00 giờ (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 1 năm 2019  tại Tổng công ty CP Linh Dương, số 204 đường An Dương Vương, Phường Kim Tân, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai; E-mail:tamtra358@gmail.com; Điện thoại: 0214 6501666.

Tổng công ty CP Linh Dương kính mời các đại diện của các nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu  tới  tham dự  lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.